This Thursday: Allison Britton Photography Boudoir Marathon in Alexandria